CPanel

For eit levande distrikts-Noreg!

Distriktet.no

  • IStørre skrift
  • Standard skriftstørrelse
  • Mindre skrift

Om oss

Distriktet er ein tverrpolitisk organisasjon for eit livskraftig Noreg!
Ta heile Noreg i bruk!

Velkommen til Distriktet.no

Velkommen til å ta i bruk heimesida til Distriktet.no. Har du synspunkt på noko av det som står på sidene, eller noko anna som gjeld distriktsutvikling, ta del i debatten.

Kontakt oss

Leiar: Petter Vatn, Epost: petter_vatn@yahoo.no
Sekretær: Eldar Høidal, 6220 Straumgjerde. Epost: eldar.hoidal@online.no

Heim Nyheter

Nyheter

Referat frå årsmøte i distriktet.no

E-post Skriv ut PDF

Laurdag den 01.04.2011 var det årsmøte i distriktet.no i Bruksbutikken i Ørsta.

Eldar Høidal vart vald til ordstyrar under årsmøtet, og Roald Solheim vart vald til å føre møteprotokollen. Cecilie Rørstad og Ivar Johansen vart valde til å signere protokollen. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

1. Årsmelding.

Meldinga vart opplesen, drøfta og godteken.

2. Rekneskap.

Kasseraren la fram revisorkontrollert rekneskap for 2009. Årsmøtet godkjende denne. Kasseraren la også fram rekneskap for 2010. Årsmøtet gav det nye styret i fullmakt å vurdere rekneskapen når han er revisorkontrollert.

3. Kontingent.

Årsmøtet vedtok at medlemspengar framleis skal vere 200 kr per år per person.

4. Val.

Valde i styret vart:

Leiar: Petter Vatn (ny). Nestleiar: Cecilie Rørstad (attval). Kasserar: Ivar Johansen (attval). Skrivar/redaktør: Eldar Høidal (attval). Medlem: Marta Heimdal Leirvåg (ny). Medlem: Egil Berg (attval). Varaperson: Roald Solheim (ny).

5. Innkomne forslag.

Framlegg frå styret på ny organisasjonsmodell: Årsmøtet gjorde slikt vedtak om framtidig ny organisasjonsform for distriktet.no: Distriktet.no er ein nasjonal nettverksorganisasjon for distrikta i Norge. Det bør også gjenspegle seg mellom dei tillitsvalde i organisasjonen. Vi skal i tida framover arbeide for å organisere distriktet.no i fire regionavdelingar: Nord, vest, midt og sør. Ein får arbeidsgrupper i kvar region som har merksemd rundt saker som er aktuelle i det enkelte området. Styret i organisasjonen bør då ha minst eitt medlem frå kvar region. Ein kan evt. ha eit arbeidsutval for distriktet.no frå ein region, slik at fysiske møte vert lettare å gjennomføre. Den nye styret arbeider fram til neste årsmøtet for å finne den mest eigna organisasjonsmodellen for distriktet.no. Ny modell vert då teke opp til endeleg handsaming på dette årsmøtet.

6. Uttale frå årsmøtet.

Distriktet.no vil halde fram med å arbeide mot sentralisering og for desentralisering. Vi vil arbeide for at lokalsjukehusa må takast vare på og byggjast ut.

Vi vil jobbe for gode oppvekstmiljø, og for fleire og varierte arbeidsplassar i distrikta.

Vi vil peike på at reiselivsnæringa må få gode arbeidsvilkår, og ser på denne næringa som svært viktig med omsyn til arbeidsplassar no og i framtida. Som ein konsekvens av dette vil vi ta vare på den vakre naturen vår, og vi går sterkt mot unaudsynleg bygging av digre kraftlinjer. Vi er også opptekne av at vilkåra for småfehald må bli betre, slik at kulturlandskapet ikkje gror att. Vi går inn for at all matfiskproduksjon må overførast til landbaserte anlegg snarast råd. Det må bi lettare å få kjøpe gardsbruk eller tomter for dei som vil bu i distrikta. Utdelinga av Distriktsprisen skal halde fram.

Ørsta 01.04.2011

 

Roald Solheim

referent

 

Cecilie Rørstad            Ivar johansen

Sign.                            Sign.

 

Drivfjæra

E-post Skriv ut PDF

Anne Viken heter en meningssterk blogger, journalist og veterinær fra Sunnfjord. Nylig var hun på fylkesårsmøtet til FrP i Sogn og Fjordane, der hun skulle kåsere om distriktspolitikk og "dalstroka innafor". Men så er det det at Anne Viken er så dørgende lei av alt pratet om distriktspolitikk og hvor dårlig det står til med distrikta. Hun vil ha vekk ordet distriktspolitikk. Og ta gjerne vekk andre i samme gata, som tiltakssone, fortsatte hun. Viken mener at talsmenn for distrikta står fram som sutrete tapere gjennom den retorikken de bruker. De gir inntrykk av at landområdene utenfor de urbane vekstkjernene ligger på sotteseng og at bare intravenøs behandling fra velgjørerne i byene kan sikre et forlenget liv.

Viken har så avgjort gode poeng i sin retorikk. Ved å erstatte ord som distriktspolitikk med begrep med en mer offensiv valør, som satsingsområde og næringspolitikk får en bedre fram den driven som faktisk finnes i rurale områder. Det er prisverdig av Viken å fortelle hvordan hun som ung og optimistisk odelsjente fra Bygstad faktisk opplever distriktsdebatten. Vi trenger stemmer som vil gi livet på landet et mer dynamisk og selvgående uttrykk. Derfor er det grunn til å lytte til Viken. Også uttalelsene hun kommer med om odelsretten. Hun vil rett og slett ha den fjernet.  - Det ligger ikke i ditt DNA om du kan være bonde eller ikke. Det er interessen for bondeyrket som må være bestemmende.

Og så var ikke Viken til stede hos hjemlige FrP-ere for å applaudere partiets politikk for distriktene generelt og landbruket spesielt. Hun hevdet at dersom partiet setter fri konkurranse i landbruket ut i praksis, vil FrP bli partiet som utslettet norsk landbruksproduksjon. Dette mener hun vil være et lite hyggelig ettermæle i en tid med store globale utfordringer for produksjon av mat. Det er flere grunner til å lytte til veterinæren fra Sunnfjord.

 

Grønn energi

E-post Skriv ut PDF

Vi ser i avisene at det er mange lokale fosseeiere som sliter med å få realisert sine planer om å bygge småkraftverk. Det er ikke fordi de mangler kapital eller innsatsvilje, men hovedsakelig fordi det mangler infrastruktur som gjør at krafta kan distribueres til forbrukerne. Lokale utbyggere frustreres også over vingling fra myndighetenes side når det gjelder spørsmålet om grønne sertifikat. Slike sertifikat skulle gjøre det økonomisk mer gunstig å produsere rein vannenergi.

Vi finner myndighetenes manglende vilje til aktivt å legge til rette for småskala kraftverk merkelig når vi ser at regjeringsrepresentanter stadig er ute og lovpriser mulighetene som ligger i små og store fossefall landet rundt. Landbruksminister Lars Peder Brekk har omtalt småskala vannkraftproduksjon som viktig både energipolitisk og distriktspolitisk. (www.regjeringen.no)

Vi venter at regjeringen følger opp sine positive ord og får et oversiktlig regelverk og en ubyråkratisk behandling av konsesjonssøknader for småkraftverk. Mange av utbyggerne begynner å miste tålmodigheten etter å ha stått i konsesjonskø i lang tid. Hos NVE er det for tiden 600 ubehandla konsesjonssøknader om småkraftetableringer. Mange mister tålmodigheten og tar den raskeste veien til gevinst, ved å selge fossene til store kraftselskap som både har økonomiske muskler og tid til å vente. Dette er ingen god løsning for distrikts-Norge. Det er viktig at lokale fosseiere står for utbyggingen og får glede av verdiskapingen selv. Bare slik kan en sørge for at avkastningen på lang sikt blir værende i distriktene, og bidrar til å styrke bosettingen i landet vårt. Det er på tide med et løft i småkraftsatsingen i Norge!

 

Monsterlinja Fardal- Ørskog: Synfaring seinhaustes - sjølvsagt!

E-post Skriv ut PDF

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) er FN sin organisasjon for utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon. Organisasjonen sitt mandat er å arbeide for fred og tryggleik ved å fremje samarbeid mellom nasjonar innan dei fire nemnde områda. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden med omland kom i juli 2005 på UNESCO si liste over verda sineviktigaste kultur- og naturverdiar (World Heritage List). Alle jubla og sa dei var glade og stolte over dette. Utpeikinga er ei kraftig påminning til oss om kva verdiar vi har forvaltningsansvar for.UNESCO vil ha oss til å tenkje. Det er ikkje berre desse to små fjordarmane som kan kallast verdsarv. Også det mellomliggande landskapet er like vakkert og verdfullt, og sjølvsagt ein rikdom som vi skal ta vare på og levere uskada vidare til nye generasjonar.Så presterer altså Statnett , på vegne av kortsynte oppdragsgjevarar, å søke om å bygge eit troll av ei høgspentlinje heile vegen frå Fardal i Sogn til Ørskog på Møre, midt gjennom vakraste omlandet til verdsarven. Lina blir etter planen over 30 mil lang. Er avstanden mellom dei skyhøge mastene 300 meter, talar vi om tusen master.Til kvar mast går det kanskje 10 tonn galvanisert stål. I tillegg kjem dei seks tjukke trådane mellom mastene. Du kan sjølv rekne ut kor mykje framandt metallskrot Statnett vil plassere i naturen til etterkommarane våre.Statnett-søknaden var først til behandling hjå Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). Dei gav grønt lys. I tillegg lovprisa NVE Statnett for ein god søknad. Om dei har lese søknaden skikkeleg, veit vi ikkje. Andre som har lese dokumenta, har funne både feil og manglar, i tillegg til at forma er svært provoserande med mellom anna merkeleg tillaga amatørfoto som skal prove kor lite synleg styggedommen angjeveleg kjem til å bli. 

Les meir…
 

Effektivt talerøyr

E-post Skriv ut PDF

Distriktet.no sine heimesider vert lesne også av personar som sit sentralt i maktapparatet, t.d. i Stortinget. Nyleg kom her inn ein mail frå rådgjevar i Senterpartiet, Morten Søberg, som viser at meiningar og synspunkt som vert presenterte på sidene våre når fram dit dei bør nå fram. Konklusjonen er difor grei: Vil du bi høyrd, nytt heimesidene til distriktet.no:-)

Her er helsinga frå Søberg:

Det har teke si tid, men her i stad kom eg over sidene dykkar i samband med nettsøk som galdt utflytting av statlege arbeidsplassar frå Oslo… Gode sider, inspirerande tiltak, spanande innlegg og kommentarar.Beste helsing,Morten SøbergRådgjevar for Ola Borten Moe (Sp)
 

Siste kommentarar